Vedtægter for Farsø Gymnastikforening

§ 1

Foreningens navn er Farsø Gymnastikforening. Foreningen er hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune. Den er tilsluttet DGI Nordjylland.

§ 2

Foreningens formål er ved gymnastik, folkedans, fri idræt og sammenkomster, belærende såvel som festlige, at bidrage til egnens udvikling i en god og sund retning. Dette arbejde må ikke forsømmes, så længe der kan skabes midler og interesse derfor.

§ 3

Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, såfremt det ikke viser god opførsel eller begår brud på foreningens love. Bestyrelsen tager stilling til udelukkelsens varighed. Afgørelsen kan ankes til generalforsamlingen.

§ 4

Foreningens aktive medlemmer har ret til at deltage i alle foreningens arrangementer.

§ 5

Alle medlemmer over 14 år har stemmeret. For medlemmer under 14 år udøves stemmeretten af forældremyndigheden med l stemme. De stemmeberettigede er også valgbare til bestyrelsen, hvoraf dog mindst 3 skal være myndige. En af de myndige skal være ansvarlig for økonomien.

§ 6

Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i januar måned.
Generalforsamlingen skal bekendtgøres med mindst 8 dages varsel i de lokale blade. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før. Bestyrelsens funktionsår løber fra den l. april til den 31. marts.

§ 7

Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:
  1. Valg af ordstyrer
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger regnskabet.
  4. Valg af bestyrelse og revisor.
  5. Drøftelse af det kommende års arbejde.
  6. Eventuelt.

§ 8

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter for l år ad gangen. Desuden 2 revisorer, der vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv for 1 år ad gangen.

§ 9

Bestyrelsen kan, hvis den finder det praktisk, nedsætte udvalg til at varetage forskellige interesser indenfor foreningen.

§ 10

Ethvert medlem er pligtig, at modtage de på det faldende valg, men kan nægte genvalg efter en periode. Fraværende medlemmer kan vælges.

§ 11

Bestyrelsen fastsætter kontingentet, der opkræves efter bestemmelse.

§ 12

Bestyrelsen leder foreningen efter dens vedtægter. Den er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede og den afholder bestyrelsesmøde når formanden eller 3 af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Sekretæren fører en forhandlingsbog ved bestyrelsesmøder og general forsamlinger.

§ 13

Ved alle personvalg benyttes skriftlig afstemning, andre afstemninger kan afgøres ved håndsoprækning, såfremt andet ikke forlanges. Ved valg til bestyrelsen kræves simpelt flertal.

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25% af de aktive medlemmer kræver det.

§ 15

Ændring af vedtægterne kan kun ske når 2/3 af de mødte medlemmer stemmer derfor på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages og højest 4 ugers mellemrum. 

§ 16

Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 og højest 3 måneders mellemrum. Mulige aktiver tilfalder almennyttige kulturelle formål i gamle Farsø Kommune, som besluttes på den sidst afholdte generalforsamling.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. januar 2008.